De MR op de Cambier

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) ?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikt ook onze school over een medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op onze beurt kan de MR elk standpunt dat wij hebben, ten allen tijden kenbaar maken aan onze directie. Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

• Verbeteringen in het onderwijs
• De besteding van geld en gebouwen
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Invoering van nieuwe cao regels
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• Beleid van de school
• Veiligheid (in en rond de school).

Wie zitten er in de MR ?
Onze MR behoort uit 6 leden te bestaan en bestaat uit vertegenwoordiging van zowel de ouders/verzorgers als personeel.
De samenstelling van de MR is:

• Yvonne Schouten (ouder en voorzitter)
• Bart Sammelius (ouder)
• Jacco van Roon (ouder)
• Sevilay Yildrim (leerkracht)
• Marjon Hubers (leerkracht)
• Agnes Stam (klassen assistente)

Agnes Stam is naast MR lid, ook lid van de Gemeenschappelijke MR van de Onderwijsgroep Punt Speciaal, waardoor er een goede schakel is zijn tussen de MR en de GMR.

De MR vergadert ongeveer 7x per jaar. Het is mogelijk om een MR vergadering bij te wonen. Wij vragen wel dit vooraf kenbaar te maken aan de MR. Via Social Schools worden de mededelingen van de MR na de vergadering geplaatst. 

Hoe kom je in de MR ?
Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van de leden van de MR is vier jaar. Na deze periode kunnen zij zich 1 maal herkiesbaar stellen.

Jaarverslag van de MR
De MR legt elk jaar in een jaarverslag verantwoording af over haar uitgevoerde activiteiten. In dit jaarverslag in Social Schools kunt u lezen wat de MR heeft bijgedragen. U kunt het ook hier downloaden.

Wat zijn de bevoegdheden?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

• Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
• Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden, het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Hoe is de MR te bereiken ?
Wij hebben een eigen email adres, te weten: mr@cambier.nl

Huishoudelijk reglement
In dit huishoudelijk reglement worden onderling gemaakte afspraken vastgelegd en zo nodig bijgesteld.
Het betreft praktische zaken en zaken die schoolspecifiek zijn of waarin het MR reglement niet voorziet.

Het doel is duidelijkheid en transparantie voor MR leden te verkrijgen. Daarnaast kan dit reglement de overdraagbaarheid van kennis aan nieuwe MR leden bevorderen.

Hier kunt u het volledige huishoudelijk reglement van de MR downloaden.
Hier vindt u het Jaarverslag MR de Cambier 2020.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.