De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau van onze leerlingen. We dagen onze leerlingen uit om door te groeien, net zoals in het reguliere onderwijs. Maar dan met de juiste ondersteuning.

We werken (aan):

 • Zelfredzaamheid;
 • Sociaal en emotioneel leren;
 • Mondelinge taal;
 • Burgerschap;
 • Toekomstgericht;
 • Eigenaarschap.

In het landelijk doelgroepenmodel worden op de ontwikkelingsgebieden van de leerling hem/haar niveau in kaart gebracht. Van daaruit kan de uitstroombestemming worden bepaald. De individuele onderwijsbehoefte van de leerling staat hierin centraal.

Toekomstgericht

We werken met al onze leerlingen toekomstgericht. We helpen hen keuzes te maken die passen bij wat ze kunnen en leuk vinden.

Het lesaanbod voor het so bestaat uit:

 • Sociaalemotionele ontwikkeling;
 • Leren leren;
 • Praktische redzaamheid;
 • Zelfstandigheid;
 • Communicatie;
 • Lezen;
 • Rekenen;
 • Schriftelijke taal;
 • Burgerschap;
 • Wereldoriëntatie;
 • Seksuele relationele vorming.

Met onze vso-leerlingen werken we naar hun uitstroombestemmingen. Dit als voorbereiding op arbeid of dagbesteding. Hiervoor leren zij om te gaan met mensen en werk-gerelateerde zaken.

Voor de werkvoorkeuren van de leerling gaan we samen met zijn/haar ouders in gesprek. Daarop volgen uitstroommogelijkheden.

Interne stage

In en om de school voeren leerlingen praktische vaardigheden uit. Ze zijn in een veilige leeromgeving en worden begeleid door vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)

Onder begeleiding vanuit school voeren leerlingen praktische werkzaamheden uit op een locatie buiten de school. Zo kunnen zij hun werknemersvaardigheden trainen in een realistische werksituatie. De werknemersvaardigheden worden aangeleerd en uitgebreid.

Externe stage

Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator van school ondersteunt op afstand.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.