De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Schooljaar 2023/2024

Eerste schooldag 21 augustus      
Studiedag 6 september      
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober  
Studiedag 8 november      
Les tot 12.00uur 22 december      
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari  
Studiedag 18 januari      
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari  
Tweede Paasdag 1 april      
Studiedag 2 april      
Studiedag 26 april      
Meivakantie 27 april t/m 12 mei  
Tweede Pinksterdag 20 mei      
Studiedag 27 mei      
Start vakantie 12 juli      
Zomervakantie 12 juli t/m 25 augustus  

Schooltijden

Maandag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Dinsdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Woensdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Donderdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Vrijdag van 08:25 uur tot 13:55 uur

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@cambier.nl

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Afwezigheidsmeldingen

Is uw kind ziek of afwezig dan meldt u dit telefonisch bij de administratie van school. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur.

Verlof

Hier kunt u het aanvraagformulier verlof buiten de vakanties downloaden en uitprinten. U dient dit formulier geheel in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de klassenleiding of bij de administratie.

Meldingen- en klachtenprocedure

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

U wilt een melding doen?

Dan kunt u dit met de intern contactpersoon bespreken. Wanneer nodig zal deze persoon u doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon. 

Interne contactpersonen
Agnes Stam
a.stam@puntspeciaal.nl

Edith Peper
e.peper@puntspeciaal.nl

Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtenregeling welke stappen u kunt nemen:
Bekijk hier het schema

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal

Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn: Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie of justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Externe Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal 

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht. 

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie; 
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten); 
  • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111.