De Cambier staat bekend als “gewoon speciaal”. Een school waar iedereen kan schitteren op zijn eigen manier en met plezier werkt aan groei.

Schooljaar 2022/2023

Eerste schooldag 22 augustus      
Studiedag 19 september      
Studiedag 20 september      
Studiemiddag 12 oktober      
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober  
Studiedag 17 november      
Studiedag 6 december      
Les tot 12.00uur 23 december      
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari  
Studiedag 16 januari      
Studiedag 24 februari      
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart  
Studiedag 22 maart      
Tweede Paasdag 10 april      
Studiedag 11 april      
Meivakantie 24 april t/m 5 mei  
Hemelvaartsdag 18 mei      
Vrije dag 19 mei      
Studiedag 26 mei      
Tweede Pinksterdag 29 mei      
Start vakantie 7 juli      
Zomervakantie 7 juli t/m

18 augustus

 

Schooltijden

Maandag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Dinsdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Woensdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Donderdag van 08:25 uur tot 13:55 uur
Vrijdag van 08:25 uur tot 13:55 uur

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@cambier.nl

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Afwezigheidsmeldingen

Is uw kind ziek of afwezig dan meldt u dit telefonisch bij de administratie van school. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur.

Verlof

Hier kunt u het aanvraagformulier verlof buiten de vakanties downloaden en uitprinten. U dient dit formulier geheel in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de klassenleiding of bij de administratie.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema

Interne vertrouwenspersonen
Agnes Stam
a.stam@puntspeciaal.nl

Edith Peper
e.peper@puntspeciaal.nl

Externe Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).